Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aquablu


Opgericht op 21 september 2021.

Algemene Voorwaarden Aquablue BV, gevestigd aan de 's-Gravendamseweg 53.2215 TC, te Voorhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27120461.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 • Aquablu: Aquablu B.V. , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27120461.
 • Bedrijf: De Wederpartij handelend als bedrijf of beroepsbeoefenaar.
 • Consument: De wederpartij die niet handelt als bedrijf of beroepsbeoefenaar, maar als klant.
 • Koop op afstand: Aankopen of bestellingen die uitsluitend via een digitaal systeem, zoals een website of webshop, of een ander middel voor communicatie op afstand worden gedaan, waarbij een overeenkomst tussen partijen tot stand komt.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Aquablu en de wederpartij.
 • Product: Alle zaken die het onderwerp zijn van de tussen de Wederpartij en Aquablu gesloten overeenkomst.
 • Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en die het product heeft gekocht. De Wederpartij omvat zowel Consumenten als Bedrijven.


Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Aquablu en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aquablu, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien blijkt dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd kunnen worden, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Aquablu en de wederpartij zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Aquablu zijn overeengekomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en/of prijsopgaven

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Aquablu zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte door het verstrijken van deze termijn.
 3. De aanbieding en/of offerte is geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Aquablu kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aquablu daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aquablu anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aquablu niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of nabestellingen.


Artikel 4 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Aquablu.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aquablu en de wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen.
 4. Zowel Aquablu als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Aquablu de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aquablu zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Aquablu de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Aquablu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Aquablu zal zoveel mogelijk trachten vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Aquablu zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Aquablu kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Aquablu zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Aquablu heeft het recht om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 2. Aquablu heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Aquablu het recht elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Aquablu het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt voldaan, is Aquablu niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft Aquablu het recht de Overeenkomst op te schorten.
 6. De Wederpartij verstrekt Aquablu tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. De wederpartij is verantwoordelijk voor en verplicht te zorgen voor de noodzakelijke montagevoorschriften en elektriciteitsaansluitingen.
 8. Indien de hiervoor bedoelde informatie en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Aquablu het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 7 Prijzen

 1. Ten aanzien van de Wederpartij die als Consument optreedt, zijn de prijzen uitgedrukt in euro's, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Ten aanzien van de Wederpartij handelend in de hoedanigheid van Onderneming geldt dat de prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, leverings- of verzendingskosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Voor zendingen naar het buitenland wordt een toeslag aangerekend.
 5. Aquablu zal tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij een opgave verstrekken van alle bijkomende kosten, dan wel gegevens verstrekken op basis waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Prijswijzigingen

 1. Indien Aquablu met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is Aquablu gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien Aquablu voornemens is de prijs te wijzigen, zal zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, kan de Wederpartij de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 4. de prijsverhoging vloeit voort uit een bevoegdheid of een verplichting van Aquablu die op de wet berust;
 5. Aquablu is nog steeds bereid om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 6. is bepaald dat de levering meer dan drie maanden na de aankoop zal plaatsvinden.
 7. De Wederpartij is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de prijs meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, tenzij in de Overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 9 Koop op afstand

 1. Deze bepaling geldt alleen voor de Wederpartij die als Consument optreedt.
 2. In geval van verkoop op afstand moet de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen plaatsvinden.
 3. In geval van verkoop op afstand heeft Aquablu het recht om de wederpartij te verplichten maximaal 50 procent van de prijs vooruit te betalen.
 4. In geval van verkoop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na ontvangst van de door Aquablu geleverde goederen, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 5. In geval van Koop op Afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Aquablu het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
 6. Indien Aquablu niet aan haar informatieplicht heeft voldaan of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na ontvangst van de door Aquablu geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Voldoet Aquablu in die drie maanden alsnog aan de informatieplicht, dan begint de termijn van veertien kalenderdagen te lopen vanaf de dag nadat zij aan die verplichting heeft voldaan.
 7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door Aquablu geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij gekozen wijze.
 8. Indien de Wederpartij de geleverde zaken retour zendt, dient de Wederpartij de zaken in deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
 9. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen te retourneren, omdat de Wederpartij Aquablu heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 10. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van haar herroepingsrecht, zal Aquablu het volledige betaalde bedrag, inclusief de betaalde verzendkosten, uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de beëindiging van de Overeenkomst terugbetalen.
 11. Indien de goederen niet leverbaar zijn, zal Aquablu de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal Aquablu het aanbetaalde bedrag uiterlijk binnen veertien kalenderdagen aan de Wederpartij terugbetalen. Indien Aquablu en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs mag worden geleverd, komen de verzendkosten voor retournering voor rekening van Aquablu. Het voorgaande geldt alleen indien de Wederpartij gebruik maakt van haar herroepingsrecht tijdens de bedenktijd.
 12. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 13. producten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop Aquablu geen invloed heeft en die zich voordoen binnen de herroepingstermijn;
 14. verzegelde producten waarvan de Wederpartij het zegel heeft verbroken;
 15. hygiënische producten waarvan de andere partij het zegel heeft verbroken;
 16. producten die binnen de bedenktijd worden geleverd met instemming van de Wederpartij;
 17. producten die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 18. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 19. producten van persoonlijke aard;
 20. op maat gemaakte producten.


Artikel 10 Levering

 1. Levering aan de Wederpartij in de hoedanigheid van consument vindt plaats doordat de zaak in de macht van de Wederpartij wordt gebracht. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van ondernemer vindt plaats doordat de zaak aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Levering vindt plaats af Aquablu of op het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter hand worden gesteld, tenzij dit overwegende bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 5. Indien de wederpartij de afname op de plaats van levering weigert of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, nadat Aquablu de wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 6. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld of aan hem worden overhandigd.
 7. Indien de Wederpartij de zaak niet op de plaats van aflevering in ontvangst wenst te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.


Artikel 11 Leveringsvoorwaarden

 1. Levering vindt plaats binnen een door Aquablu aangegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan heeft deze slechts een indicatieve strekking en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.
 3. Indien Aquablu gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Aquablu heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij Aquablu schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Aquablu alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig indien levering blijvend onmogelijk is geworden of indien anderszins is gebleken dat Aquablu haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Aquablu niet binnen deze termijn levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Artikel 12 Risico-overdracht voor consumenten

 1. Deze bepaling geldt alleen voor de Wederpartij die als consument handelt.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn voor rekening en risico van Aquablu tot het moment dat de zaken aan de Wederpartij in macht zijn gebracht.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


Artikel 13 Risico-overdracht voor ondernemingen

 1. Deze bepaling geldt alleen voor de Wederpartij die optreedt als vennootschap.
 2. De goederen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de goederen aan de Wederpartij voor rekening en risico van Aquablu.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking worden gesteld.


Artikel 14 Abonnementen

 1. De andere partij heeft de mogelijkheid om een dienst af te nemen.
 2. Het abonnement wordt afgesloten voor minimaal 1 jaar en wordt automatisch verlengd na afloop van het abonnement.
 3. De Wederpartij kan het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In geval van opzegging vindt geen schadevergoeding en/of verrekening plaats.
 4. Abonnementsgelden worden maandelijks gefactureerd of automatisch afgeschreven.


Artikel 15 CO2-Cilinders

 1. De inhoud van de CO2-Flessen wordt gekocht en geleverd aan de Wederpartij, maar de CO2-Flessen zelf blijven te allen tijde eigendom van Aquablu, tenzij de Wederpartij uitdrukkelijk zowel de inhoud als de CO2-Fles zelf heeft gekocht.
 2. Aquablu heeft te allen tijde het recht om de gehuurde CO2-Flessen terug te vorderen dan wel restitutie te verlangen van de Wederpartij. CO2-Flessen dienen in onbeschadigde en eventueel ongebruikte staat te worden geretourneerd in overeenstemming met het retourbeleid van Aquablu of specifieke instructies die u zijn toegezonden.
 3. Indien de CO2-Flessen in beschadigde staat worden geretourneerd, te laat of niet volledig worden geretourneerd, is Aquablue gerechtigd de schade op de Wederpartij te verhalen.
 4. Verzendkosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
 5. De inhoud van de CO2-Flessen wordt door Aquablu bijgevuld door middel van een wisselsysteem.
 6. Indien een afnameverplichting is overeengekomen, geldt de afnameverplichting voor ten minste 1 jaar.


Artikel 16 Betaling

 1. Betaling geschiedt door overmaking op een door Aquablu aangewezen bankrekening of contant bij de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel vooraf als achteraf.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Aquablu aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Aquablu en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen zal geschieden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen conform de termijnen en percentages zoals bepaald in de Overeenkomst.
 5. De Wederpartij is niet gerechtigd enig verschuldigd bedrag in mindering te brengen op een door haar gestelde tegenvordering.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Vanaf het moment van verzuim is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand over het verschuldigde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Aquablu en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Aquablu onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 17 Invorderingskosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Aquablu, voor zover de Wederpartij handelt in haar hoedanigheid van Onderneming, recht op een vergoeding van 15 % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet is voldaan.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Aquablu, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximaal toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, heeft Aquablu pas recht op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten nadat Aquablu de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. .
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Aquablu in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Aquablu totdat de Wederpartij hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Het verschuldigde bedrag omvat tevens: vergoeding van alle kosten en rente, ook voor eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede vorderingen tot schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Artikel 19 Schorsing

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Aquablu het recht de nakoming van de desbetreffende verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Voorts is Aquablu bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
 3. na het sluiten van de Overeenkomst Aquablu omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst van Aquablu in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Aquablu behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.


Artikel 20 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Aquablu bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Aquablu bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
 3. na het sluiten van de Overeenkomst Aquablu omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Aquablu kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 6. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aquablu kan worden gevergd;
 7. de wederpartij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, geconfronteerd wordt met een beslaglegging op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen;
 8. de andere partij onder curatele wordt gesteld;
 9. de andere partij sterft.
 10. De ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 11. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Aquablu op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien Aquablu de overeenkomst op grond van voornoemde gronden ontbindt, is Aquablu niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 13. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Aquablu geleden schade.


Artikel 21 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan Aquablu of de Wederpartij niet worden toegerekend, nu de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Partijen zijn in dat geval ook niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aquablu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquablu niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. .
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder meer beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheid die de normale gang van zaken in het bedrijf belemmert, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Aquablu redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden verlangd.
 4. Aquablu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aquablu zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch zijn zij tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. Zowel Aquablu als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, behoudt Aquablu zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht hebben beide partijen het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Aquablu ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aquablu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. Aquablu is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van Aquablu.
 2. Aquablu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Aquablu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aquablu is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Aquablu kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aquablu of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien Aquablu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aquablu beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Aquablu aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Aquablu overeenkomstig de verzekering draagt.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Aquablu aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Aquablu te melden, op straffe van verval van ieder recht op vergoeding van deze schade.Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Aquablu vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geworden met de schadeveroorzakende gebeurtenis of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Artikel 23 Schadeloosstelling

 1. De Wederpartij vrijwaart Aquablu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Aquablu door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Aquablu zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aquablu en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.


Artikel 24 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen jegens Aquablu en de door Aquablu (eventueel) ingeschakelde derden een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande geldt niet voor vorderingen die zijn gebaseerd op het niet beantwoorden van de geleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de aanspraken twee jaar nadat de Wederpartij Aquablu heeft geïnformeerd over het gebrek aan de geleverde zaak.


Artikel 25 Intellectuele eigendom

 1. Aquablu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Aquablu behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 26 Wijziging van algemene voorwaarden

 1. Aquablu heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. De wijzigingen zullen ook gelden voor reeds gesloten overeenkomsten.
 3. Aquablu zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen in de algemene voorwaarden treden in werking dertig dagen nadat de Wederpartij van de wijzigingen in kennis is gesteld.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 27 Taal en vertolking

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn de vertaalde versie van de Nederlandse Algemene Voorwaarden.
 2. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden van Aquablu is de authentieke versie. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden heeft voorrang bij uitleg of interpretatie van de Algemene Voorwaarden.
 3. In geval van verschil in betekenis of interpretatie tussen de twee versies, prevaleert de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden.


Artikel 28 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aquablu partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.