Garantie

Quality first

Elk Aquablu product is zorgvuldig ontworpen om een ​​uitstekende kwaliteit en een optimale klantervaring te garanderen. Helaas kan het voorkomen dat uw product niet werkt zoals het hoort. Indien correct geïnstalleerd en onderhouden, zal uw Aquablu jarenlang uitstekende prestaties en service leveren. Mocht er iets gebeuren, dan staan ​​het Aquablu Service team en de gecertificeerde Aquablu partners altijd voor je klaar.

Toepasselijkheid van de garantie

 1. Deze garantie is zowel van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument of als bedrijf.  
 2. Deze garantie is van toepassing op alle producten zoals verkocht door Aquablu, met name de Aquablu One, Pro & Refill.
 3. Deze garantie is alleen van toepassing op correct geïnstalleerde producten volgens de installatie-instructies van Aquablu.

Garantieperiode

 1. De garantieperiode voor de wederpartij handelend als Bedrijf duurt maximaal 12 maanden vanaf de datum van correcte installatie en alleen als het product binnen 3 maanden na levering is geïnstalleerd.
 2. De garantietermijn voor de wederpartij bij het optreden als Consument duurt maximaal 24 maanden vanaf de datum van correcte installatie.
 3. De wederpartij, zowel het bedrijf of de consument, zal claims ter zake van gebreken, schade of non-conformiteit van de Producten die redelijkerwijs bij inspectie van de Producten kunnen worden vastgesteld, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de Producten op de locatie van Gebruiker schriftelijk aan Aquablu melden. Gebruikers zullen Aquablu binnen zes maanden na de datum van levering schriftelijk op de hoogte stellen van alle andere claims.

Garantiedekking

 1. Aquablu garandeert dat de Producten op het moment van levering geen ernstige gebreken vertonen. Aquablu geeft geen andere garanties, impliciet of expliciet, met betrekking tot de Producten.
 2. Aquablu garandeert dat de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Aquablu staat er tevens voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn.
 3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, geldt de door deze derde verstrekte garantie, tenzij anders vermeld.
 4. Naast het corrigeren van defecten in materiaal of vakmanschap tijdens de garantieperiode, en behoudens de in deze verklaring genoemde uitsluitingen, stemt Aquablu ermee in de reparatiekosten van onderdelen en arbeid voor rekening te nemen. Alle onderdelen die tijdens de reparatie worden vervangen, worden eigendom van Aquablu. Als naar de mening van Aquablu een Product economisch niet meer te repareren is, behoudt Aquablu zich het recht voor om klanten een nieuw product met gelijkwaardige specificaties te leveren. Als Aquablu het product vervangt, vervalt de garantie.  

Uitsluitingen

 1. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan ​​als gevolg van ondeskundig gebruik of onzorgvuldigheid, dan wel indien dit het gevolg is van wijzigingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin is Aquablu aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan ​​als gevolg van deze gebreken. Meer in het bijzonder wanneer het Product is geïnstalleerd waar de waterleidingdruk hoger is dan 3,5 bar en er geen drukregelklep is gebruikt en/of het Product is geïnstalleerd waar de waterleiding druk lager is dan 1,5 bar en er geen drukverhogingspomp is gebruikt. 
 2. Aquablu aanvaardt geen aanspraken die niet zijn gedaan in overeenstemming met de in dit artikel gestelde eisen en binnen de in dit artikel genoemde termijnen. Aquablu wijst elke garantieclaim en de bijbehorende kosten af in het geval van:

Procedure voor garantieclaims

 1. Indien Aquablu verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan het Product, zal Aquablu, naar eigen keuze, de Producten repareren, vervangen door nieuwe Producten of de aankoopprijs voor de Producten terugbetalen aan de gebruiker.
 2. Op verzoek van Aquablu zal Gebruiker de Producten waarvan Gebruiker beweert dat ze niet-conform of beschadigd zijn, onmiddellijk terugsturen naar Aquablu voor inspectie door Aquablu. Eventuele verzend en inspectiekosten komen voor rekening van de wederpartij.  
 3. Na het verstrijken van de garantietermijn zijn alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

1. Neem contact op met een erkende dealer

Neem contact op met uw erkende Aquablu-dealer bij wie u het product heeft gekocht.

2. Bewijs van aankoop

De dealer vraagt ​​om een ​​aankoopbewijs (factuur, kassabon of iets dergelijks inclusief datum, verkoper, prijs en voorwaarden) of eigendomsbewijs (kopie garantieregistratie-app).

3. CAN-nummer

Na beoordeling zal de dealer of service partner een Claims Authorization Number (CAN) afgeven als aan de garantievoorwaarden is voldaan. Zonder CAN worden geen claims geaccepteerd.

4. Het probleem oplossen

Afhankelijk van de situatie wordt het product op locatie gerepareerd door een geautoriseerde servicemonteur of wordt het voor reparatie naar een geautoriseerd service station gebracht/verzonden. Aquablu draagt ​​alleen reparatiekosten die worden uitgevoerd door Aquablu's netwerk van geautoriseerde service providers. Indien tijdens een servicebezoek geen storing kan worden gevonden waarvoor Aquablu verantwoordelijk is volgens dit beleid, zullen klanten worden gefactureerd met voorrijkosten en arbeidskosten van 60 minuten volgens de voorlopig standaard tarieven van Aquablu.

Aansprakelijkheid

Aquablu aanvaardt geen garantieaansprakelijkheid in verband met Aquablu waterzuiveringssystemen anders dan hierin gespecificeerd. Deze Garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. Aquablu machtigt geen enkele persoon of vertegenwoordiger om voor ons enige andere verplichtingen aan te gaan bij de verkoop van een Aquablu waterzuiveringssysteem. 

Aquablu is niet aansprakelijk voor verlies van goederen, verlies van gebruik, of enig bijzonder, indirect of zuiver economisch verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven, behalve voor aansprakelijkheid die Aquablu wettelijk niet mag uitsluiten. Deze Garantie geeft jij specifieke wettelijke rechten, en jij kan ook andere rechten hebben, die variëren van land tot land, van staat tot staat of van provincie tot provincie. De wetten van sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bepaalde rechten of rechtsmiddelen die door dergelijke wetten worden geboden, niet toe. 

Aangezien deze Garantie onderworpen is aan dergelijke wetten, zijn sommige van de beperkingen of restricties in deze Garantie mogelijk niet van toepassing op jij. De bepalingen van deze Garantie vormen een aanvulling op en geen wijziging van of aftrek van de wettelijke garanties in de nationale, provinciale of staatswetten. Sommige staten of provincies staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing is op jij.

Welkom terug, log hier in

Ready for the wave?

Ready for the wave?