Europese Raad geeft definitieve goedkeuring aan richtlijn duurzaamheidsverslaglegging van bedrijven. Dit is wat je moet weten.

Inhoudsopgave

Groot nieuws voor bedrijven wat betreft hun duurzaamheidsstatus en de duurzaamheidsverslaggeving daarvan: bedrijven zijn binnenkort verplicht om gedetailleerde informatie over duurzaamheidskwesties te publiceren. Dit gebeurt via de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het doel hiervan is driedelig: enerzijds de verantwoordingsplicht van bedrijven te vergroten, anderzijds de eventuele uiteenlopende duurzaamheidsnormen te voorkomen en de overgang naar een duurzamere economie te vergemakkelijken. Het beroemde citaat van Armstrong is nog nooit zo treffend geweest als je het ons vraagt: 'A small step for man, one giant leap for mankind'. Let's go sustainable!

"De nieuwe regels zullen meer bedrijven verantwoordelijk maken voor hun impact op de samenleving en hen leiden naar een economie die mens en milieu ten goede komt. Gegevens over de ecologische en maatschappelijke voetafdruk zullen openbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Tegelijkertijd zijn de nieuwe uitgebreide eisen afgestemd op verschillende bedrijfsgroottes en bieden ze hen voldoende overgangsperiode om zich op de nieuwe eisen voor te bereiden."
Jozef Síkela
Minister van Industrie en Handel

Nieuwe regels voor bedrijven met betrekking tot duurzaamheidsverslaglegging

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een onderdeel van de Europese Green Deal en de sustainable Finance Agenda. Het definitieve groene licht voor de CSRD is onlangs gegeven door de Europese Raad, op 28 november 2022 om precies te zijn (bron). De (CSRD) verplicht bedrijven om te rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij, bovendien vereist het audit van gerapporteerde informatie. Kortom, bedrijven zullen moeten rapporteren over hoe hun bedrijfsmodel mens en milieu beïnvloedt en hoe externe duurzaamheidsfactoren, zoals klimaatverandering, hun bedrijf beïnvloeden. Dit zal hopelijk resulteren meer duurzaam ondernemen en in beter geïnformeerde beleggers en belanghebbenden, gezien het feit dat zij beter zullen weten wat zij hebben ondertekend. Denk hierbij aan het (duurzame) toekomstperspectief van de organisatie.

Voor welke bedrijven/organisaties is dit relevant?

De richtlijn introduceert een meer gedetailleerde rapportageverplichting over duurzaamheidskwesties zoals milieurechten, sociale rechten, mensenrechten en governancefactoren. Dit gaat gelden voor alle grote bedrijven (zowel openbare als particuliere) in de EU en voor bedrijven die op de gereglementeerde markten zijn genoteerd. 

De nieuwe rapportageregels gelden tevens voor beursgenoteerde KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen), afhankelijk van hun specifieke kenmerken. Een opt-out zal voor de beursgenoteerde KMO's mogelijk zijn tot 2028. 

Niet-Europese ondernemingen met activiteiten buiten de EU die een netto-omzet van150 miljoen euro in de EU hebben en ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU, zullen ook een duurzaamheidsverslag moeten indienen. Deze ondernemingen moeten een ESG-verslag indienen: een verslag over hun effecten op milieu-, sociaal en bestuursgebied.

De eisen voor de nieuwe rapportage omvatten:

  • Rapportage van sociale en bestuurlijke kwesties naast de rapportage over milieu en klimaatverandering. Voorbeelden zijn anti-corruptie en anti-omkoping, corporate governance, respect voor mensenrechten en arbeid, diversiteit en inclusie. 
  • Informatie openbaar maken over de duurzaamheidsprocessen van een bedrijf en de feitelijke en potentiële negatieve gevolgen van de activiteiten en de waardeketen van het bedrijf. 
  • Rapporteert over scope 3 emissies, inclusief scope 3.6 emissies van zakenreizen. 

Wanneer het CSRD geleidelijk wordt uitgerold

De nieuwe rapportageregels zullen in vier fasen worden ingevoerd en gaan in vanaf 2024:

  • Rapportage in 2025 over het boekjaar 2024 voor ondernemingen die reeds onder de NFRD vallen, grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers;
  • Rapportage in 2026 over het boekjaar 2025 voor grote ondernemingen (>500) die momenteel niet onder de NFRD vallen;
  • Rapportage in 2027 over het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (met uitzondering van micro-ondernemingen), kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captive verzekeringsondernemingen;
  • Rapportage in 2029 over het boekjaar 2028 voor ondernemingen uit derde landen met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen in de EU indien zij ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU hebben die bepaalde drempels overschrijdt.

 

Bedrijven moeten een onafhankelijke auditor of certificeerder inschakelen die ervoor zorgt dat bedrijven voldoen aan de rapportage- en certificeringsnormen. 

Het mogelijke effect van de nieuwe meldingsregels

Deze nieuwe rapportagemaatregelen zullen op korte termijn grote gevolgen hebben voor organisaties, aangezien zij aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Het effect van de CSRD is dat er meer transparantie komt voor investeerders om te investeren in werkelijk duurzame activiteiten in de hele Europese Unie. Het zal hen een idee geven van de investering op lange termijn. Door alle milieu-, sociale en governance-elementen (ESG) te bestrijken, wordt ook gestreefd naar meer investeringen in duurzame bedrijven en activiteiten. 

Meer investeringen en aandacht voor duurzaamheid dragen naar waarschijnlijkheid bij aan een duurzamer klimaat. Als bedrijven gedwongen worden na te denken over hun voetafdruk en deze moeten documenteren, zal dit waarschijnlijk een positief effect hebben op de trend om groen of duurzaam te ondernemen. Het wordt daardoor ook interessanter voor beleggers om hierin te invesreren. 

Wij merken de trend om duurzamer te ondernemen uit eerste hand, want veel van onze klanten kiezen voor onze watertap omdat het de duurzamere oplossing is. Door een watertap te gebruiken in plaats van verpakte drankjes, snijden bedrijven al het eenmalige afval en hun negatieve impact op ons klimaat weg. Hopelijk resulteert dit in meer vis dan plastic in onze oceanen

Belangrijkste punten met betrekking tot het CSRD

  • Het management van uw organisatie zal moeten verklaren dat er een adequaat risico- en controlekader is opgezet voor het waarborgen en beheren van gerapporteerde ESG-informatie in het kader van de richtlijn inzake overheidsopdrachten. 
  • De hele organisatie, van financiën tot risicobeheer en bedrijfsvoering, moet besluiten gaan nemen over ESG-governance, over verantwoordelijkheden en middelen. 

Deel dit op:

Nog meer wave making stories:

Welkom terug, log hier in

Ready for the wave?

Ready for the wave?