Privacy en cookies

Bescherming van de privacy

Aquablu B.V. respecteert de privacy van haar websitebezoekers, app-gebruikers en gebruikerssysteem, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Aquablu zal de gegevens en informatie die de klant aan Aquablu verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Aquablu houdt zich daarbij aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) en andere relevante wetgeving.

Privacybeleid

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij wij op onze website een andere wijze van acceptatie van cookies hebben voorzien. Als u het gebruik van deze cookies wilt weigeren, klikt u op de volgende link: www.aquablu.com

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website en het gebruik van onze producten totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.aquablu.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Aquablu B.V.,
  gevestigd te 's Gravendamseweg 53, 2215TC Voorhout, Nederland,
  Kamer van Koophandel nummer: 27120461.
 • Betrokkene: een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van de verstrekte Persoonsgegevens. Ook wel Klant genoemd in dit Privacybeleid.
 • Persoonsgegevens: de GDPR is van toepassing op "persoonsgegevens", d.w.z. alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator. Deze definitie voorziet in een breed scala van persoonlijke identificatiemiddelen om persoonsgegevens te vormen, waaronder naam, identificatienummer, locatiegegevens of online-identificatiemiddel, en weerspiegelt de veranderingen in de technologie en de manier waarop organisaties informatie over mensen verzamelen.
 • Gegevensverwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.

Artikel 2 - Toegang tot de website

 1. De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich ervan onthouden de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - Inhoud van de website

 1. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatiefilmpjes), videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de controleur niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van het recht om de overtreder te vervolgen.


Artikel 4 - Beheer van de website

 1. Met het oog op een goed beheer van de site, kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde
 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie van bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren;
 • alle informatie te verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette;
 • de website tijdelijk onbeschikbaar te maken om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
 • als gevolg van het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn;
 •  voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 1. De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de controller.
 2. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Aquablu B.V. en (een) externe verwerker(s).
 2. Onderpersoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een (commerciële) relatie met u en in voorkomend geval voor het afhandelen van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.
 5. Aquablu verwerkt Persoonsgegevens in het kader van de afhandeling van de aankoop van de Klant . Deze Persoonsgegevens bestaan uit naam- en adresgegevens, contactgegevens en cookies of IP-adressen.
 6. Zodra de Klant in persoon of via de website vrijwillig zijn/haar gegevens heeft verstrekt, machtigt hij/zij daarmee de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Aquablu verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
 • Gegevensverzameling via internet, zoals het plaatsen van een bestelling, vragenlijsten, cookies, het aanvragen van de nieuwsbrief of een brochure, het invullen van een contactformulier, het uploaden van recensies of het gebruik van sociale media;
 • Schriftelijke gegevens via de post of ingevulde vragenformulieren;
 • Persoonlijke gesprekken waarbij informatie wordt opgenomen of ingevoerd;
 • Telefonische interviews waarbij gegevens worden opgenomen of ingevoerd.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. De betrokkene heeft het recht om zonder opgave van redenen zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, de uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of op grond van medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen. Of andere situaties waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Aquablu kan worden verlangd.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via support@aquablu.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.
 4. Binnen een maand na de indiening van het verzoek ontvangt u een antwoord van ons.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van inbreuk op enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres support@aquablu.com.
 2. Uw persoonlijke gegevens zullen door onze partners niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van inzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10 - Bewaring en beveiliging van gegevens

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal niet langer zijn dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aangeeft op grond waarvan Aquablu verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. 
 2. Aquablu neemt voorzorgsmaatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te verzekeren dat, standaard, alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking en om de Persoonsgegevens te beschermen op een passend niveau van beveiliging.
 3. Aquablu zal in ieder geval passende maatregelen nemen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige verwerking of ongeoorloofde verspreiding van en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.


Artikel 11 - Overdracht aan derden

 1. Aquablu verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkenen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of indien dit geschiedt op grond van (de nakoming van) een wettelijke verplichting.
 2. Indien gegevens worden doorgegeven aan derden, hebben Aquablu en deze derden zich verbonden tot een verwerkersovereenkomst. 


Artikel 12 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronisch apparaat wordt geplaatst bij een bezoek aan onze website. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het maakt het voor u gemakkelijker om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website stemt u in met het gebruik hiervan, tenzij wij op andere wijze toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals een sessie en login cookies om sessie en login te verzamelen Informatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

- Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante

advertenties. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.

 1. Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website: Google Adwords (tracking cookie)
 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post

cookies#faq

 

Artikel 13 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 1. U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze

Website.

Artikel 14 Vertolking, vertaling 

 1. Naast de oorspronkelijke Nederlandse versie van dit Privacybeleid zijn er nog twee andere versies van het Privacybeleid, vertaald in het Engels.
 2. De Nederlandstalige versie van de Privacy Policy van Aquablu is de authentieke versie. De Nederlandse versie van de Privacy Policy heeft voorrang bij uitleg of interpretatie van de Privacy Policy. In geval van verschil in betekenis of interpretatie tussen beide versies, prevaleert de Nederlandstalige versie van de Privacy Policy.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 16 - Contact

 1. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met support support@aquablu.com.