Privacy en cookies

PRIVACYBELEID

Aquablu B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, app en het gebruikerssysteem, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot automatische verwerking van persoonsgegevens.

We hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd over volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, depose(n) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Aquablu zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Aquablu zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Privacybeleid

Als jij aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, ga dan naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Totdat jij het gebruik van cookies en andere trackingapparaten accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies plaatsen op je computer, mobiele telefoon of tablet. Door deze website te blijven bezoeken jij aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en jij aanvaardt u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij op onze website hebben voorzien in een andere methode voor het aanvaarden van cookies. Als jij het gebruik van deze cookies wilt weigeren, klik dan op de volgende link: www.aquablu.com

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek onze website en tijdens het gebruik van onze producten totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.aquablu.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Aquablu B.V., gevestigd aan 's Gravendamseweg 53, 2215TC Voorhout, Nederland, KvK-nummer: 27120461.
 3. Betrokkene: een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van de verstrekte Persoonsgegevens. Ook wel Klant genoemd in dit Privacybeleid.
 4. Persoonsgegevens: de GDPR is van toepassing op "persoonsgegevens", d.w.z. alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator. Deze definitie voorziet in een breed scala van persoonlijke identificatiemiddelen om persoonsgegevens te vormen, waaronder naam, identificatienummer, locatiegegevens of online-identificatiemiddel, en weerspiegelt de veranderingen in de technologie en de manier waarop organisaties informatie over mensen verzamelen.
 5. Gegevensverwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.
 •  

Artikel 2 - Toegang tot de website

 1. Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult de gegevens en niet gebruiken informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - Inhoud van de website

 1. Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te beheren en meer in het algemeen allemaal de componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Ieder reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alles of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is strikt verboden. Het feit dat de verwerking verantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreuk maker te vervolgen partij.


Artikel 4 - Beheer van de website

 1. Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:
  • de toegang tot de website opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren voor een bepaalde categorie van bezoekers;
  • verwijder alle informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of is in strijd met internet etiquette;
  • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerking verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van de functionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen tegen jij:
  • als gevolg van het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn;
  • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 3. De verwerking verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke volgende (juridische) actie tegen de controller.
 4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege je (oneigenlijk) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade (terug) te vorderen van jij.

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Aquablu B.V. en (een) externe verwerker (s).
 2. Onderpersoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met jij te onderhouden en eventueel om bestellingen van je te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.
 5. Aquablu verwerkt Persoonsgegevens in het kader van de afhandeling van de aankoop van de Klant . Deze Persoonsgegevens bestaan uit naam- en adresgegevens, contactgegevens en cookies of IP-adressen.
 6. Zodra de Klant in persoon of via de website vrijwillig zijn/haar gegevens heeft verstrekt, machtigt hij/zij daarmee de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Aquablu verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  • Gegevensverzameling via internet, zoals het plaatsen van een bestelling, vragenlijsten, cookies, het aanvragen van de nieuwsbrief of een brochure, het invullen van een contactformulier, het uploaden van recensies of het gebruik van sociale media;
  • Schriftelijke gegevens via de post of ingevulde vragenformulieren;
  • Persoonlijke gesprekken waarbij informatie wordt opgenomen of ingevoerd;
  • Telefonische interviews waarbij gegevens worden opgenomen of ingevoerd.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. De betrokkene heeft het recht om zonder opgave van redenen zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, de uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of op grond van medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen. Of andere situaties waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Aquablu kan worden verlangd.
 2. jij kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op [email protected].
 3. je Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij zijn handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact kunnen opnemen met jij.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt jij een antwoord van ons.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van inbreuk op enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Als informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder bij het opvragen van deze gegevens aangeven dat deze informatie verplicht is.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. jij kan commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Indien jij deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected].
 2. Uw persoonlijke gegevens zullen door onze partners niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 3. Als jij persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt tijdens het bezoeken van onze website, moet jij zich onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10 - Bewaring en beveiliging van gegevens

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal niet langer zijn dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aangeeft op grond waarvan Aquablu verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. 
 2. Aquablu neemt voorzorgsmaatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om te verzekeren dat, standaard, alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor elk specifiek doel van de verwerking en om de Persoonsgegevens te beschermen op een passend niveau van beveiliging.
 3. Aquablu zal in ieder geval passende maatregelen nemen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige verwerking of ongeoorloofde verspreiding van en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.


Artikel 11 - Overdracht aan derden

 1. Aquablu verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkenen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of indien dit geschiedt op grond van (de nakoming van) een wettelijke verplichting.
 2. Indien gegevens worden doorgegeven aan derden, hebben Aquablu en deze derden zich verbonden tot een verwerkersovereenkomst. 


Artikel 12 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van je wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat jij als bezoeker kan worden herkend wanneer jij onze website bezoekt. Het stelt ons in staat ons aan te passen aan de behoeften van je en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website voor jij . Wanneer jij onze website bezoekt, informeren wij jij over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken jij accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming geldt voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen .
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we je persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties jij gerichte advertenties tonen wanneer jij hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.
  • Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website: Google Adwords (tracking cookie)
  • Wanneer jij onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden worden geïnstalleerd op je apparatuur.
  • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen we jij uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internet-slimme-apparaten/cookies

Artikel 13 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 1. jij kunnen geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze Website.

Artikel 14 - Vertolking, vertaling 

 1. Naast de oorspronkelijke Nederlandse versie van dit Privacybeleid zijn er nog twee andere versies van het Privacybeleid, vertaald in het Engels.
 2. De Nederlandstalige versie van de Privacy Policy van Aquablu is de authentieke versie. De Nederlandstalige versie van de Privacy Policy heeft voorrang bij uitleg of interpretatie van de Privacy Policy. In geval van verschil in betekenis of interpretatie tussen beide versies, heeft de Nederlandstalige versie van de Privacy Policy voorrang.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 16 - Contact

 1. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met [email protected].

Welkom terug, log hier in

Ready for the wave?

Ready for the wave?